Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler Dergisi Yönergesi

UZMANLIK SONRASI EĞİTİM VE GÜNCEL GELİŞMELER DERGİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım, Amaç, Dayanak

 

Tanım:

Madde 1: Bu yönerge Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin bilimsel yayın organı olan Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi` nin bilimsel yönden yüksek nitelikli olması ve yayın kurulunun varlığını sürdürmesi için gerekli olan yapılanmasını, görevlerini ve amaçlarını tanımlamaktadır

Amaç:

Madde 2: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği bilimsel yayın organı olan Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi` nin mevcut ve gelecekteki bilimsel standartlarının korunması ve yükseltilmesi, derginin ulusal ve uluslararası tıbbi dizinlere girmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır.

 

Dayanak:

Madde 3:Bu yönergenin hazırlanmasında temel dayanak Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ tüzüğünün 2. maddesidir.

 

YAYIN KURULU:

 

Madde 4: Yayın Kurulu` nun görevleri ve yükümlülükleri:

a. Derginin en üstün bilimsel niteliklerde ve zamanında yayınlanmasını sağlamak,

b. Halen yürütülen çalışmalarda devamlılığı ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak,

c. Derginin ulusal ve uluslararası tıp dizinlerine kabul edilmesi için çalışmalar yürütmek,

d. Gelen yazıları içeriğine göre konu ile ilgili akademik yetkinliği uluslararası standartlarda kabul görmüş danışmanlara göndermek,

Madde 5: Yayın Kurulu yapısı ve görevlendirilme kriterleri

a. Derginin sahibi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği adına, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı` dır.

b. Yayın Kurulu üyeleri TJOD Yönetim kurulu` nun seçeceği bir editör ve dört editör yardımcısı, iki sekreter ve danışma kurulu` ndan oluşur. Yayın Kurulu 4 yıl süre ile görev yapar

Editör yardımcıları Perinatoloji, Jinekolojik Onkoloji, Reproduktif Endokrinoloji ve Ürojinekoloji alanlarında çalışma yapan hekimler arasından seçilir.

c. Yayın Kurulu, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu` na karşı sorumludur.

DANIŞMANLAR KURULU

Madde 6: Danışmanlar kurulu

a. Derginin bilimsel danışmanlar kurulu şimdiye kadar belirtilen bu yönergenin amacı doğrultusunda belirlenir.

b. Danışmanlar, yazının ilgili alan editör yardımcısı tarafından araştırma konuları ve alanları ile ilgili deneyimleri, yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları da göz önüne alınarak editörler kurulunun da fikri ve onayı doğrultusunda belirlenir. Danışmanların inceleyecekleri yazı mutlaka ilgi alanlarına giriyor olmalıdır.

Bu yönerge, Genel Kurul` da kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girer.