TJOD Şubeler Yönetmeliği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği  ( TJOD ) Şubeler Yönetmeliği

Madde 1- Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği’nin ( TJOD ) kuruluş tüzüğünün  5 maddesine uygun olarak Türkiye genelinde şubeler kurulması kabul edilmiştir. Şubelerin adı Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği

 TJOD  şubesi olarak anılacaktır.

Amaç

Madde 2- Şubelerin amacı; Dernek Ana Tüzüğünün 2. maddesinde belirtilen amaç ve çalışma  konuları doğrultusunda, yetkili kılındığı çalışma alanında bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde  çalışmalar yapmak ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği’ni temsil etmektir.

Hukuksal Durum

Madde 3- Şubeler, yasalar ve Dernek Ana tüzüğü hükümleri gereğince Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği’ne bağlı; hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Şube yönetim kurulu kararları ile özerk  çalışmalarda  bulunan, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü şube yönetim kurulunun sorumlu olduğu Dernek iç organıdır. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludurlar. Şubelerin kendi tasarruflarından genel merkez yönetim kurulu sorumlu tutulamaz.

Dernek Genel Merkezi ile İlişkiler

Madde 4- Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda TJOD Merkez Yönetim Kurulu’nun karar ve denetimine bağlıdır.

TJOD Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun, yasalara, dernek ana tüzüğü ve şube yönetmeliği hükümlerine aykırı bulduğu kararlarının gözden geçirilip düzeltilmesini isteyebilir. Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri halinde  kesin karar almaya TJOD Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şubeler her yıl Ocak ayı sonuna kadar gelecek 1 yıllık dönem içinde yapmayı planladıkları bilimsel faaliyetlerin listesini ve tahmini bütçelerini TJOD Genel Merkeze göndermekle yükümlüdür.Başka dernek,vakıf,kurum,hastane ve üniversiteler  ile yapılacak toplantılar için TJOD Genel Merkezinden en az 1 ay öncesinden onay alınmalıdır.

Şubeler ; kendi genel kurullarını 2 yılda bir; Ağustos ayı sonuna kadar ve TJOD Genel Kurulundan en az 2 ay öncesine kadar bitirirler.

Her şube ; kendi genel kurulundan en az 3 ay öncesine kadar  güncellenmiş üye listesini TJOD Genel Merkezine gönderir. TJOD Genel Merkez Yönetim Kurulu; diğer şubeler ile örtüşmemesi amacıyla her şubenin üye kaydedebileceği coğrafi bölgeleri ( iller ve ilçeler) belirler ve şubelere bildirir.

TJOD Genel Merkez Yönetim Kurulu ; şubelerden gelen üye listelerini inceler; diğer şubelere kayıtlı yada çeşitli nedenlerle üyeliği sona ermiş (Ölüm, istifa vb.) üyeleri çıkararak şube listesini günceller ve ilgili şubeye gönderir.

TJOD Genel Merkez Yönetim Kurulu ; dernek tüzüğünün V. Maddesince  belirlenmiş kriterlere gore, her şubenin seçebileceği delege sayısını şube genel kurulundan en az 2 ay once (Haziran ayı sonuna kadar) ilgili şubeye bildirir.

Yukarıda belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen şubeler, TJOD Genel Merkezi tarafından önce yazılı olarak uyarılır ve eksiklikleri tamamlamaları için kendilerine 1 ay süre verilir.Bu süre içerisinde güncellenmiş üye listesini TJOD Genel Merkeze göndermeyip şube delege listesi ile ilgili TJOD Genel Merkez onayı almayan şube yönetimi ve organları TJOD Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla fesih edilir. TJOD Genel Merkez Yönetim Kurulu feshedilen dernek şubesi yönetimi için, seçimlerini  en geç 6 ay içinde yapmak koşulu ile 5 kişiye yetki verir.Bu hususu Dernekler masasına bildirir.

TJOD Genel Merkez Genel Kurulu  ; üyelerden gelen talepler doğrultusunda 750’den daha fazla üyesi bulunan illerde yeni şubeler kurulmasına karar verebilir. 

Şubeler, TJOD Genel Merkez’den bağımsız olarak Ulusal ve Uluslararası kongre düzenleyemezler. Şubeler,  TJOD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayı olmadan web sitesi, üyeleri başka gruplar halinde toplamaya yönelik platform vb.oluşumları fiilen ya da internet ortamında oluşturamazlar.

Şubeler tüzük ve yönetmelik değişikliği yapamazlar.

Şubeler, TJOD Merkez Yönetim Kurulu’na önceden bilgi vererek yazılı ve basılı materyal yayınlayabilir ve dağıtımını yapabilirler.

Şubeler, her yıl yasal süresi  içinde bir önceki yıla ait mali durumlarını ayrıntılı olarak, rapor halinde Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği Genel Merkezi’ne bildirirler.

Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 5- Şube Genel Kurulunun başlıca görevleri;

 1. Şube organlarının seçilmesi,
 2. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 4. Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği Genel Kurulunda şubeyi, Şube Genel Kurul’unda seçilen delegeler ve Şube başkanı temsil eder.
 5. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararların alınması,
 6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği Genel Kuruluna görüş ve öneriler götürülmesi,
 7. Şube yönetmeliğinde tanımlanan yetki ve görevlerin hayata geçirilmesi,

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 6- Şube Yönetim Kurulunun başlıca görevleri;

 1. Şubenin tüzel kişiliğinin Başkan veya ikinci başkan ile temsil edilmesi, tüm şube çalışmalarının yürütülmesi,
 2. Şubenin yıllık çalışma programı gelir- gider tabloları, bütçenin hazırlanması, Şube Genel Kuruluna sunulması,
 3. Dernek tüzüğünün ve yönetmeliğin yüklediği işlerin Şube çalışma alanı ve kapsamı dahilinde Yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi, uygulanması,
 4. Dernek Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulunun kararlarının uygulanması, Şube denetçilerinin istek ve önerilerinin Şube Genel Kuruluna götürülmesi,
 5. Şube personelinin atanması, çalışmalarının denetlenmesi, görevden alınması,
 6. Şubeye ait kayıt ve defterlerin tutulması ve bunların korunması ve bu konudaki yasal mevzuatın eksiksiz yerine getirilmesi,
 7. Şubeye yapılan üye başvurularının kabul edilmesi, ret edilmesi, üyelikle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilerek genel merkeze bilgi verilmesi,
 8. Şube üyelerinin aidatlarının düzenli toplanması ve bu konuda Genel Merkez’e bilgi verilmesi.
 9. Şube üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun sağlanması, şube binasının  idaresinin sağlanması, üyelerin Genel Merkezle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve üyelerin dilek ve şikayetlerinin Şube Genel Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesi,
 10. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimi gören  ve uzman olan meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunmak 

Şube Denetim Kurulu

Madde 7- Şube Denetçileri Şube Genel Kurulunda 2 (iki ) yıl için seçilmiş, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.

Şube denetçileri en az yılda bir şube hesap ve işlemlerini, defterlerini inceleyerek, raporla şube Yönetim kuruluna istek ve önerilerini bildirirler; bütçe, gelir-gider çizelgesi hakkındaki görüş ve incelemelerini bir raporla Şube Genel Kuruluna ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği Yönetim Kuruluna sunarlar.

Yürürlük

Madde 8- Bu yönetmelik, 26.04.2019  tarihli Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği Genel Kurulu’nda kabulü sonrası yürürlüğe  girer.