Tjod Tüzüğü

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(Kamu yararına çalışan derneklerdendir)

Madde: I DERNEĞİN ADI

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği`dir. (Türkiye çapında bir Jinekoloji ve Obstetri birliği) Derneğin Merkezi: Ankara` dadır.

Madde: II – DERNEĞİN AMACI
1. Meslektaşlar arasında iletişimi kuvvetlendirip deneyimleri paylaşarak daha bilinçli olarak mesleğe ve topluma yararlı olmak,
2. Anne ve bebeğin sağlık sorunlarına bağlı yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, başta kadın ve üreme sağlığı olmak üzere, dünyada bu amaca yönelik araştırmalardan meslektaşları ve aileleri bilgilendirmek amacıyla konferans, seminer, toplantı gibi aktiviteler düzenlemek,
3. Mediko-sosyal bakımdan kadın sağlığı ile ilgilenmek,
4. Mesleki ve ilmi konularda araştırmada bulunacak üyelere gerekli desteği ve tartışma ortamını sağlamaya çalışmak, meslek içi eğitimi yurt geneline yaymak ve eğitimde kaliteyi arttırmak için girişimlerde bulunmak,
5. Mesleki yenilikleri meslektaşlarımıza iletmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bildiri ve yayınlar yapmak,
6. Yukarıdaki maddelerin tahakkukunda çalışanları ve başarı gösterenleri teşvik amacıyla müsabaka tertip edip, diploma, madalya, burs ve ikramiyeler vermek.
7. İmkanlar ölçüsünde üyelerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla mesken ve işyeri alımı gibi girişimlerinde yardımcı olmak, gereğinde üyelere hayat sigortası sağlamak, hastalık ve ölüm gibi durumlarda maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, ayrıca yeni meslektaşların hayata atılırken karşılaştıkları güçlüklerde yardımcı olmak.
8. Kadın-Doğum asistanlarının ve uzmanlarının bilimsel ve mesleki sorunlarının çözülmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi ve problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,
9. Yurt içi ve yurt dışı diğer mesleki dernek ve kuruluşlarla amaçlarına uygun iş birliği yapmak.
10.Üniversiteler ve özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak derneğin amacıyla ilgili alanlarda yurtdışında lisans ve lisansüstü, doktora sonrası ve sertifika düzeyinde öğrenim görmekte olan araştırma görevlisi ya da uzmanlara, yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda burs vermek
11.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar kurmak ve işletmek
12.Amacının gerçekleştirmesi için gerek görülmesi durumunda yurtiçi ve yurtdışında federasyon kurmak, platform oluşturmak veya kurulu bir federasyona veya platforma katılmak
13.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf ,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
14.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde ,5072 sayılı dernek ve vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
15.Güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapılması amacıyla çalışma grupları oluşturmak
16.Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek
19.Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

Madde: III – Dernek siyasetle meşgul olmaz.

Madde: IV – Derneğin asli üye ve onursal üye olmak üzere iki nevi üyesi vardır.
a) Asli üyeler; medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş her Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı; dernekçe hazırlanmış üyelik giriş belgesini doldurup imzalamak suretiyle mesleki faaliyetini yürüttüğü Şube Başkanlığına üyelik için başvuruda bulunabilir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde görüşür; üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine duyurur. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye` de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.
b) Onursal üyeler; Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Yönetim Kurulu kararı ile alacağı kararla, Derneğe, Kadın Hastalıkları ve Doğum ilmine veya tıp ilmine büyük hizmetlerde bulunmuş yerli ve yabancı; Dernek üyelerine veya Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunmuş meslek dışı ve üye olmayan kişilere Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Onursal Üyelik sıfatı ve Onursal Üyelik Diploması verilebilir.
Onursal Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

Madde: V- DERNEĞİN ORGANLARI

Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği;
A) Genel Kurul, B) Genel Yönetim Kurulu, C) Genel Denetleme Kurulu, D) Genel Disiplin Kurulu

A) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulu, Derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu 3 yılda bir MAYIS ayında (Mücbir sebepler nedeni ile kongre tarihi değişmediği sürece) derneğin ulusal kongresinde veya dernek genel yönetim kurulunun kararıyla zorunlu gördüğü hallerde ,yurtiçi veya yurtdışında, başka bir ilde yapılabilir.

Genel Kurulun Üyeleri;

a) Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu asil üyeleri ile Genel Disiplin Kurulu asil üyeleri
b) Şube Başkanları ve
c) Şubelerden seçilen delegelerden ibarettir.

Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu üyeleriyle Genel Disiplin Kurulu üyeleri Şube Başkanları, Genel Kurulun asil üyeleridir. Şubeler; Genel Merkez Genel Kurulu’nda aşağıda belirtilen şekilde temsil edilebilirler.

1) Üye sayısı 100 üyeye kadar her 20 üyeye 1,
2) Üye sayısı 101-400 arası olan her 50 üyeye 1,
3) Üye sayısı 401 üyenin üzerinde olanlar için ise 400’den sonraki her 80 üyeye 1 delege olmak üzere şubeler genel kurullarınca seçilmiş delegeler ve şube başkanlarınca temsil edilirler.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, en yakın şubelere aktarılır. Şubeye yapılan üyelik müracaatları şube yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Şubeler üyelik ile ilgili bilgileri genel merkeze bildirirler.
Delegelik süresi, üç yıl içindir. Şubeler kendi genel kurul toplantılarını Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurul toplantısından 2 ay önce tamamlayıp, Genel Kurul toplantısına katılacak delegelerin listesini Genel Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulu ayrıca;
a) Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, almış olduğu kararla,
b) Genel Denetleme Kurulunun oy birliği ile aldığı kararla veya Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin üye tam sayısının 2/3`ünün yazılı ve imza talebi üzerine,
c) Genel Yönetim Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

İsteğin ve nedenlerinin yasa ya da dernek tüzük hükümlerine uygunluğunu saptanması halinde yine Genel Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla OLAĞANÜSTÜ olarak toplanır. Olağan üstü genel kurulda, gündemde olmayan hususlar görüşülemez, gündeme ilave yapılamaz. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurulu Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. Genel Kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10`u tarafından görüşülmesi teklif edilen hususların da gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul kararları derneğin feshi dışında; toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin kurulu raporlarının görüşülmesi, Genel Yönetim ve Denetim kurullarına ibra edilmesi.
4. Genel yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
7. Derneğin feshedilmesi
8. Amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulması ve mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer konularda kararları alır,
9. Genel Yönetim Kurulunun veya Genel Kurula katılan herhangi bir üyenin onursal üyelik konusundaki teklifini karara bağlar,
10. Şube açılması hususunda karar verilmesidir.

B) GENEL YÖNETİM KURULU
Genel kurul üyeleri tarafından gizli oy ile 3 yıl süre için seçilen 15 asil üyeden oluşur. Genel kurulca ayrıca 15 yedek üye seçilir. Derneği temsil yetkisi Genel Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına da bu yetkiyi devredebilir.
Genel Kurul tarafından yapılan seçimde en çok oyu alan 15 kişi asil üyeliğe, sonra gelen 15 kişi de yedek üyeliğe seçilmiş addolunurlar.
Genel Yönetim Kurulu; ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymanı belirler. Genel Başkan veya Genel Yönetim Kurulunun gerekli hallerde kendi arasından belirleyeceği üyeler yurtiçi ve yurtdışında Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder
Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan Başkanlığı’nda yılda en az 4 kez toplanır. Bunun dışında Genel Başkan‘ın isteği ya da Genel Yönetim Kurulu ‘nun çoğunluğunun başvurusu ile de toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Mazeretsiz olarak üst üste 2 kez (iki kez) Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan kurul üyesi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üye göreve çağrılır.
Yönetim kurulu asil üyeliği istifa veya başka sebeplerden dolayı boşaldığı takdirde yönetim kurulu yedek listesinde sırasına göre üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Merkez ve şubeler yönetim kurulu üyeleri arasında başka dernek ve kuruluşlarla TJOD Derneği ve Yönetim Kurulu aleyhine çalışmalar yapmak, bunlara destek olmak ve TJOD derneği aleyhine konuşmalar yapmak yönetim kurulu üyeliğini düşürür ve asil üyeliğe sırasına göre yedek üyelerden ilk sıradaki atanır.

Genel Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde alt komisyonlar kurabilir ve bu komisyonların üyelerini seçebilir görev ve yetkilerini tanımlayabilir. Bu komisyonların görevi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

A-Etik Hukuk Komisyonu

Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönergeye uygun olarak TJOD Genel Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve çalışır. Özellikle Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığını ilgilendiren tıbbi etik ve hukuk konularında incelemeler yapar. Ülkemizdeki ihtiyaçları belirler, ülkemiz ve dünyadaki prensipler ve yasaları da inceleyerek mesleğin onurlu ve
Yasalara uygun yapılması için çalışır.

B-TJOD Genç Uzman ve Asistan Organizasyonu
Genel Kurul tarafından kabul edilmiş yönetmeliğe göre kurulur ve işlevlerini yerine getirirler. Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

C-Yeterlilik Kurulu
Genel Kurul tarafından kabul edilmiş yönetmeliğe göre kurulur ve işlevlerini yerine getirirler. Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar

GENEL YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
ı. Derneğin Madde II’de belirlenen amaçlar doğrultusunda ileriye dönük stratejisini, ve
vizyonunu belirler.
2. Dernek gelirlerinin derneğin amaçları doğrultusunda kullanımına karar verir.
3. Bursların miktar ve dağılımını belirler.
4. Derneğin yapılanması ve Madde II’de belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda komiteler oluşturur.
5. Üyelerden herhangi birine karşı mesleki faaliyetlerinden ötürü açılacak ceza ya da hukuk davası, hukuki niteliği itibariyle aynı zamanda Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlığı alanının mevcut ve gelecekteki çıkarlarını ilgilendirdiği takdirde, Etik ve Hukuk Kurulu’nun uygun görüşü alınarak davaya, davalı üye yanında müdahil olarak katılma başvurusu
yapılmasına karar verebilir.
6.Derneğe üye alınması, üyelikten çıkarılması ve uzaklaştırılması hususlarında karar almak
7.Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
8. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
9.Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile gelecek döneme ait bütçeyi, yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplanıldığında genel kurula sunmak
10.Derneğin işlerini yürütecek personelleri, mali müşavir, avukat ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
11.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
12.Dernek adına hesap açılması, hesap kapatılması, mevduat hesabından para çekilmesi, harcama yapılması ve dernek adına yapılacak her türlü parasal işlemlerin ifası için yetkili olacak kişilerin belirlenmesi,
13.Ülke genelinde kongre, kurs ve seminerler düzenleyerek meslek içi eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak
14.Derneğin amacına aykırı hareket edenleri Disiplin Kuruluna sevk etmek,
15.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde ,5072 sayılı dernek ve vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, ve yapılan protokol ve projenin örneği ‘Proje Bildirimi’ ne eklenerek protokol tarihini izleyen otuz gün içerisinde bulunduğu yerin valiliğine bildirmek.
16. Genel Kuruldan aldığı yetkiyle TJOD Tüzüğüne aykırı davranışları TJOD Genel Yönetim kurulu Kararı ile saptanmış olan Şubelerin faaliyetini geçici olarak durdurmak ya da feshetmek
17. Derneğin tüzüğüne uygun olmak kaydı ile, derneğin çalışmaları, disiplin işleri ve şubelerle ilgili yönetmelikler hazırlamak ya da var olan yönetmeliklerde değişiklik yapmak

Genel Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri
Genel başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil
eder. FIGO’ da ( International Federation of Gynecology and Obstetrics )TJOD’ yi temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına ve Genel Merkez Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır, tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.
İkinci başkan: Herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkisini kullanmadığı durumlarda başkanlığa vekalet eder. EBCOG’ da (European Board and Collage of Obstetrics and Gynecology) TJOD’yi temsil eder.
Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları hazırlar, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar, genel başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.
Sayman: Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.
Bülten ve İnternet Sorumlusu: TJOD Bülteninin düzenli ve dernek hedeflerine uygun bir şekilde çıkarılmasından, dernek web sayfasının yönetiminden sorumludur.

C) GENEL DENETLEME KURULU

3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından 3 yıl için seçilir. Genel Denetleme Kurulu, her zaman Genel Yönetim Kurulunun hesap ve defterini Genel Kurul adına denetler, neticelerini bir rapor halinde Genel Kurulun ilk toplantısına sunar. Denetim Kurulu denetim görevini en az yılda bir kez yapılır.

D) GENEL DİSİPLİN KURULU

3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından 3 yıl için seçilir. Kendi aralarında oy çokluğu ile Disiplin Kurulu Başkanı belirlenir. Genel Kurul tarafından onaylanmış TJOD Disiplin Yönetmeliği’ndeki esaslar çerçevesinde görev yapar.

MADDE VI- DERNEĞİN ŞUBELERİ

Şubelerin yetki ve sorumlulukları Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Genel merkez ve Şube ilişkileri Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Genel Kurulunca kabul edilmiş Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Şubeler Yönetmeliğine göre Düzenlenir.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla ve bu kararın Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ilk genel kurul toplantısında kabulünden sonra şube açılacak yerlerde enaz 1yıldan beri ikamet eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 5 kişiye şube kurma yetkisi ve izni verir.Şube açmaya yetkili kılınanlar ,kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirir. Bu bildirime, Dernek Tüzüğünden iki örnek ile Genel Yönetim Kurulu kararına dayalı kuruculuk yetki belgesi ve şube açılmasına ilişkin Türk Jinekoloji ve
Obstetrik Derneğinin Genel Kurul kararı da eklenir. Bu bildirim ile şube
Kuruluşu tamamlanmış olur.

Şube kuruluşları için bir ilde en az 20 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının olması gereklidir. Bu sayıya ulaşamayan iller, coğrafi konumuna göre civardaki il veya ilçelerle iş birliği sağlayarak şube oluşturabilir.
TJOD Genel Merkez Yönetim Kurulu; TJOD Genel Kurulundan aldığı yetkiyle gerekli gördüğü durumlarda ya da ilgili ilden 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının başvurusu üzerine bir ilde birden fazla şube kurulmasına karar verebilir.

Şubeler, kanunlar ve Tüzük hükümleri gereğinde derneğe bağlı dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri bu tüzük hükümleri ile belirlenmiş varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, dernek amaç ve hizmetleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerden doğan hak ve borçlardan ötürü şubenin sorumlu olduğu bağımsız adresli dernek iç organlarıdır. Şubeler, dernek genel kurulunda bu tüzüğün V. maddesinde belirlediği şekilde seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilirler. Bu tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup, kıyasen uygulanır.

Şube Genel, Yönetim ve Denetim Kurullarınca Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Şubeler Yönetmeliği kapsamındaki çalışmaları yerine getirememeleri durumunda şube, merkez genel kurul tarafından kapatılabilir.
Şube görevlerini yerine getiremediği takdirde Merkez yönetim kuruluna kapatılma talebinde bulunabilir. Merkez yönetim kurulunca 3-6 ay arasında yapılan inceleme sonucu Merkez Genel Kuruluna sunulur.Genel kurul incelemeyi kabul veya reddederek karara bağlar.

ŞUBE GENEL KURULU: Şubeye kayıtlı üyelerin katılmasıyla 3 yılda bir yapılır. Şubeler genel merkezin ilan edeceği Genel Kurul tarihinden önce ŞUBAT ayında genel kurullarını tamamlamakla mükelleftir. Şube Genel Kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin bu tüzüğün genel kurulla ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. Şube Genel Kurullarında, Şube Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu ve genel merkez için delege seçimi yapılır.

Şubelerin Genel Kurul toplantı tarihi, yeri ve saati Genel Merkez TJOD Web sayfasından 1 ay önceden yayınlanır .

ŞUBE YÖNETİM KURULU
Şube Genel Kurullarınca gizli oyla seçilen;
a) Uye sayısı 100 üyenin altında bulunan şubelerde 5 asil, 5 yedek
b) 100-300 üyesi bulunan şubelerde 7 asil, 7 yedek;
c) 300-500 üyesi bulunan şubelerde 9 asil, 9 yedek üyeden oluşur.
d) Üye sayısı 500’den fazla olan şubelerde 11 asil 11 yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun görev bölümü ve çalışma şekliyle, görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Genel Yönetim Kurulu ile ilgili V/B maddesi ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.

ŞUBE DENETLEME KURULU
Şube Genel Kurullarınca gizli oyla seçilen; 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev bölümü ve çalışma şekilleriyle görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Genel Denetleme Kurulu ile ilgili V /C maddesi ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.

Madde: VII- ÜYELERİN HAKLARI-ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
A- Üyelerin Hakları:
1. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı
dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.
2. Her üyenin şube Genel Kurulunda ya da Merkez Genel Kurulunun asli veya seçilmiş
üyesi ise Merkez Genel Kurulunda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır. Üyenin, üyelik
hakları engellenemeyeceği gibi, bir kısım kısıtlamalar da getirilemez.
B- Üyeliğin sona ermesi:
1. Kendi isteği ile ayrılma- Demek üyeliğinden çıkmak isteyen her üye, Yönetim Kuruluna
yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bildirim tarihinden geçerli olmak üzere üyelikten
ayrılmış olur.
2. Üye mesleki faaliyetlerini bağlı olduğu şube dışında bir ilde sürekli olarak sürdürmeye
başladığı takdirde, nakilden itibaren 6 aylık süre içinde yeni ikametgahındaki şubeye
başvurarak kayıt ve nakil işlemlerini yaptım . Bu süre içinde nakil başvurusunda
bulunmadığı anlaşılan üyenin üyeliğine son verilir.
3. Medeni hakları kaybeden üyenin üyeliği son bulur.
4. Genel Kurulda onaylanan TJOD Disiplin Yönetmeliğinde yer alan üyelikten çıkarma disiplin suçları kapsamında , üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim Kurulunun aldığı karara tekrar itiraz olursa Genel Kurulun 2/3 kararıyla üyelikten çıkarılır

Madde: VIII – GELİR KAYNAKLARI
a) Üyelik aidatı-üyelerin giriş aidatı 10TL senelik aidatları ise yine 10TL’dir. Giriş ve senelik aidatı dernek genel kurulu kararı ile yeniden belirlenir ve yeni aidat miktarı şubelere duyurulur.
b) Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, hususi ve mülki şahıslarla resmi ve özel teşekküllerin yapacakları bağış ve yardımlar,
c) Derneğin mal varlığından amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu biçimlerinden elde edilen gelirler,
d) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, çay, yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil, konferans, kongre gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
f) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığından elde edilen gelirler,
g)Çeşitli gelirler,
h) Şubeler kongre düzenledikleri takdirde elde edilen gelirlerden Genel Merkez ile yapılacak karşılıklı görüşme sonrası belirlenecek bir payı isim hakkı olarak Genel Merkeze aktarırılar,
i) Genel Yönetim Kurulu` nun dernek logosunu ve desteğine ilişkin iznini almak kaydıyla şube kongrelerinden bağımsız olarak düzenlenecek kongrelerden Genel Yönetim Kurulu` nun belirleyeceği oranda sağlanan katkılar,

Madde: IX

Bilimsel kongreler en az iki yılda bir Genel Merkez Yönetim Kurulunun şube başkanları ile yapacağı genişletilmiş toplantısında alınan karar uyarınca yeni konusu belirlenerek yapılır. Kongrenin düzeni, görevlendirilecek şube yönetim kurulu veya kongre düzenleme kuruluna ait olup, kurullar doğrudan Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Kongrenin konusu ve yeni üyelere en az 6 ay önce bildirilir. Bu konuda düzenleyici ve kısıtlayıcı kararların alınması Genel Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Üye olmayan davetli konuşmacılar da aynı kurallara uymak zorundadır. Gelen bilimsel bildirilerin değerlendirilerek gündeme alınıp alınmaması, düzenleme ile görevlendirilmiş kurulun yetkisi içindedir. Bu toplantılarda dernek amaçları kadın-doğum biliminin gelişmesi dışında konuşma ve tartışma yapılamaz.

Madde: X – DERNEĞİN FESHİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulunun Derneğin feshine karar verebilmesi için; tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak toplantıya katılanlar yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 2/3 ü çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulunca derneğin feshine karar verildiği takdirde; fesih kararı 5 gün içinde Genel Yönetim Kurulu tarafından mahalli mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul fesih kararı ile derneğin mal, para ve haklarının tasfiye için üç kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin feshi halinde, Genel Merkeze ait mallar, para ve haklar Türk Tabipler Birliği Başkanlığı` na; şubelerin feshi halinde şubeye ait mallar, para ve haklar Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanlığına intikal eder.

Madde: XI -TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Madde: XII – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği, Genel Kurul Kararı ile olur. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 1/10 unun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı; toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 2/3 ünün bir fazlasıdır. Tüzük değişikliğinin tescili, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yerine getirilir.

Madde: XIII – GELİR VE GİDERLERDE USÜL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur. Derneğin borçlanma usulleri Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE XIV-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde: XV – DERNEĞİN KURUCULARI

1. Dr. Necdet ERENUS – T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
2. Dr. Halik ÇIRAY – T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
3. Dr. Türkan AKBAŞA – T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
4. Dr. Sami İNAL – T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
5. Dr. Ali DEDEKARGINOĞLU – T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
6. Dr. Cazip SÜMER – T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
7. Dr. Nedret GÖKOK – T.C. Uyruklu – Özveren Sokak 12/5 ANKARA