Türk Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlık Dalı Yeterlilik Kurulu Yönergesi

TÜRK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK DALI YETERLİLİK KURULU YÖNERGESİ

GİRİŞ

Türkiye` de Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile kurulmuştur.

Yeterlilik kurulu, dernek yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışan  bir belgelendirme ve eşyetkilendirme kurulu olarak kurulmuştur.

Yeterlilik Kurulu çalışmaları dernek bütçesinden finanse edilir.

Dernek Yönetim Kurulundan bir üye Yeterlilik Kurulunun Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerin yanı sıra dernek yönetim kurulu ve yeterlilik kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) UDKK (Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu) ve UYEK (Ulusal Yeterlilik Komitesi) yönergeleri ile uyumlu olmalıdır.

 GENEL KONULAR

 1- Tanım:
 Türk Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Kurulu Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ile eşgüdüm içerisinde, özerk olarak çalışan, uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlilik sınavları aracılığıyla yeterlilik belgelendirmesi yapan, uzmanlık eğitimi veren birimler için, hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar oluşturan, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerini eş yetkilendiren bir kuruluştur.

2- Amaçlar: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin ve Yeterlilik Kurulunun bu temel amaçlar doğrultusunda hedefleri şunlardır;

2.1- Türkiye` de Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki “yeterliliğin” ve eğitim birimleri eşyetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak.

2.2-Uzmanlık eğitimi süresi boyunca işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek müfredat ve uygulamalı eğitim için en az yapılması beklenler) hazırlanmasını sağlamak.

 

2.3- Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresi boyunca öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için ` asistan karnesi`  gibi eğitsel araçların oluşmasını sağlamak.

2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından eşyetkilendirmek.

2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliliklerini sınamak

2.6- Uzmanlık yeterlilik belgesi vermek

2.7- Eğiticileri ve uzmanlık öğrencilerin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımı özendirmek ve izlemek, yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak

2.8- Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal “yeterlilik belgelendirmesi” ve “eşyetkilendirme” standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak

 3. Çalışma ilkeleri

3.1- Dernek yapısında- dernek tüzüğüne uygun olarak- kurulur ve çalışır.

3.2- Derneğin özerk bir çalışma organıdır.

3.3- Dernek tarafından ve dernek bütçesinden finanse edilir.

3.4- Dernek genel kurulu, dernek yönetim kurulunu yeterlilik kurulunun kurulması, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler.

3.5- Yeterlilik kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlilik belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının / birimlerinin / uzmanlık eğitimi programlarının eşyetkilendirmesidir.

3.6- Yeterlilik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini/iyileştirilmesini hedefler.

3.7- Yeterlilik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve eşyetkilendirme) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

 

KURUL ve KOMİSYONLAR

4- Kurulun Yapısı: Türk Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur;

4.1- Genel Kurul

4.2- Yürütme Kurulu

4.3- Denetleme Kurulu

4.4- Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu)

4.5- YeterlilikSınav Komisyonu

4.6- Eğitim üst kurulu

4.1- Genel Kurul: Türkiye` de Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık dalında yeterliliğini almış her uzman Genel Kurulun doğal üyesidir. Genel Kurul üyeliliğinin geçerli olması için üyenin dernek üyesi olması ve aidatını düzenli ödüyor olması gereklidir.

Yeterlilik belgesi alan uzman hekim sayısının bir genel kurul oluşturmaya yeterli olacak sayıya ulaşmasını sağlayabilmek için yönergenin yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca dernek üyesi olan her uzman genel kurulun doğal üyesi kabul edilir. 5 yılın sonunda genel kurul yalnızca yeterlilik belgesi olan uzmanlardan oluşur.

4.1.1- Genel Kurulun görevleri:

4.1.2- Yeterlik Genel Kurulu, derneğin tercihen ulusal kongresi sırasında, en az iki yılda bir toplanır ve Yeterlilik Kurulunun ana karar organıdır.

4.1.3- GK ` un temel görevi Yürütme Kurulu (YK) ve Denetleme Kurulu (DK)` nu 2 yıllık bir dönem için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak. İlk (kurucu) YK ve DK` u 4 yıl (2 dönem)görev yapar.

4.1.4- YK çalışma raporunu ve DK raporunu görüşmek.

4.1.5- Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşmek, karar almak ve seçmek.

4.2- Yürütme Kurulu: TJOD genel yönetim kurulu tarafından seçilen kuruldur. Yürütme kurulu Türkiye’de kadın hastalıkları ve doğum ana dalının yan dalları (üreme endokrinolojisi ve infertilite, perinatoloji, jinekolojik onkoloji, ürojinekoloji) konusunda faaliyet gösteren yan dal derneklerinin önereceği, 10yıldan fazla üniversite ve/veya eğitim hastanelerinde görev yapmış ve halen yapmakta olan adaylar arasından seçilecek 8 kişi ve TJOD yönetim kurulundan seçilecek bir üyenin  katılımıyla oluşur. TJOD yönetim kurulu; yürütme kurulu için aynı adaylar arasından 6 yedek üye belirler.

YK kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye seçer. Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az beş (5) yıldır aktif eğitici durumunda olmalıdırlar. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yedek üyelerden seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır. Seçilebilmek için adayın derneğin aktif üyesi ve seçim mahallinde bulunması gerekir.

4.2.1- Yürütme Kurulu Görevleri

4.2.2- Yürütme Kurulu, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır

4.2.3- Gerekli çalışmaları yürütebilmek için YK yılda en az 4 kez toplanır.

4.2.4- Yeterlilik Kurulları ve Komisyonların çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.5- Yeterlilik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

4.2.6- Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

4.2.7- Yeterlilik ve eşyetkilendirme ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.8- Yeterlilik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve yılbaşında duyurur.

4.2.9- Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.10- Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.11- Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için eşyetkilendirme yapar, belirlenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna ve TTB-UDKK-UYEK` e bilgi verir

4.2.12- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarını TTB-UDKK-UYEK ` da ve ilgili diğer kurumlarda temsil etmek.

4.3- Denetleme Kurulu: Görev süreleri 2 yıldır ve bu üyeler en fazla iki dönem için seçilebilir. Yeterlilik Genel Kurulunca eğitim kurumlarında en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından 3 asil ve 2 yedek üye olmak üzere seçilir. Denetleme Kurul üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır

4.3.1-Denetleme Kurulunun Görevleri

4.3.2- Yürütme Kurulu icraatını ve kararlarını denetler.

 

4.3.3- Bu kurul 1. yıl için bir ara rapor ve dönem sonu ise kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Genel Kurula sunulur.

4.3.4- Alınan ve uygulanan kararların tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu denetler.

4.4- Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu)

Eğitim üst kurulu` nun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 10 senedir aktif eğitici konumunda bulunan 9 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yılda bir en fazla iki dönem için seçilir. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir.

4.4.1-Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) Görevleri

4.4.2- Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/ iyileştirmek” olan Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum UzmanlıkEğitim Programı`  nı aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

a. eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış-) ve gerekçesi

b. eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar,eğiticiler, komiteler gibi)

c.eğitim programının sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlilik ölçütleri gibi)

d. eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, süreç değerlendirmesi, müfredat analizi gibi)

4.4.3- Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.4.4- Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

4.4.5- Asistan karneleri ve/ veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konusunda öneriler getirir ve standartları saptar.Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve eşyetkilendirme raporunda belirtir. Asistan karneleri ve / veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirilir.

 

4.4.6- Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavları ile süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmeleri, asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerininin düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve yürütme kuruluna bilgi verir.

4.4.7- Yürütme Kurulu` nda ve Genel Kurulda Onaylanmış Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; Eğitim veren birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirme (akreditasyon) mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim kurumlarının / birimlerinin eşyetkilendirilmesini sağlamak üzere YK` na aşağıdaki konuları içeren eşyetkilendirme raporu verir.

a. yeterlilik kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin-bilgi, beceri, tutum ve davranış-ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi)

b. alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlilik ve uygunluğu,

c. eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,

d. hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,

e. eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)

f. araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı

4.4.8- Gerektiği takdirde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

4.5- Yeterlilik Sınav komisyonu:

Yürütme Kurulunun seçeceği en az 5 yıl görev yapmış aktif eğitim kadrolarında bulunan 9 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yıl için seçilir ve iki dönemden fazla görev yapamazlar. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yürütme Kuruluna sunar.

 

 

 

4.5.1- Yeterlilik Sınav Komisyonunun Görevleri:

YeterlilikSınav Komisyonu görevlerini Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Yürütme Kurulu ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.5.2- Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir, YK ‘dan ve Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ‘dan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.5.3- Yeterlilik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini, sınav ortamları tespit ve organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.

4.5.4- Yeterlilik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarakYeterlilik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar :

-Sınavların Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi-beceri-tutum-davranış) ve ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak (sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri, tutum ve davranış) yönelik olmalıdır, sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır, konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır, bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir, beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır), ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek

-Hazırlan sınavların(yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün (yapılandırılmış) klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak

-Her sınav için ayrı olmak üzere yeterlilik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir minimum başarı düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek

-Sınavları, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak geçekleştirmek

-Sınavdan sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir minimum başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlilik belgelerinin düzenlemesi için YK`  ya iletmek.

 

4.5.5- Sözlüuygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve YK’na önerir.

4.5.6- Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

4.4.7- Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için içersinde Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar

4.4.8- Uygulanan her sınav için en az; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte YK`  na sunmak.

4.6 Eğitim üst kurulu:

 

Tıp Fakültesi hastanelerinde uzmanlık alanında eğitim veren her birimin anabilim dalı (veya yandal bilim dalı) başkanlarından ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerindeki eğitim birimlerindeki şeflerden oluşur. (Bir kurumda birden fazla şef varsa şeflerin kendi aralarından seçeceği bir şef bu komisyona katılır).

4.6.1- Eğitim üst kurulu Görevleri:

4.6.2- Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunu seçer.

4.6.3- YK` na her alanda danışmanlık yapar.

4.6.4- Kurul ve Komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlede uygulanmasını sağlar.

4.6.5- Uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorunların çözümü için projeler önerir.

4.6.4- YK` nun gereksinimleri doğrultusunda en az 2 yılda 1 kez toplantıya çağrılır.

5-UZMANLIK ALANI VE EĞİTİMİ

5.1- Uzmanlık Alanı Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan Anadal ve Yandalları içerir.

5.2- Uzmanlık Eğitimi: Tababet Umanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan Anadal ve Yandal eğitim süreleri ve öngörülen rotasyonlar ve süreleri geçerlidir.

6-EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ

6.1- Genel İlkeler ve Ölçütler (kriterler): Anadal ve Yandal Uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlilik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

6.2- Tababet Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak eğitim süresinin tamamlanmış olduğunun belgelendirilmesi.

6.3- Asistan Karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin, adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.

6.4- Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi.

7-YETERLİLİK SINAVLARI

7.1- Eğitimini Madde 6’daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlilik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl asistanları yeterlilik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına katılabilirler. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlilik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

7.2- Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri 6 ay önce belirtililir.

7.3- Yazılı Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava Kadın Hastalıkları ve Doğum dalında uzmanlığını almış ve Madde 6’daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDKK-UYEK’na ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.

Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama (NÖKS vb. gibi) sınava girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

7.4- Sözlü/Uygulama Sınavı

Uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şeklinde yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDKK-UYEK’na ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.

7.5-Yeterliliğin Belgelendirilmesi

Yeterlilik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda ”Yeterlilik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda uygulanmaya geçilmişse ” yeniden belgelendirme” sürecine dâhil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

7.6-Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlilik sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dâhil olmaya davet edilir.

8-ÖZEL DURUMLAR

8.1-Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Prof., Doç., Klinik/Laboratuar.Şefi, Şef Yardımcıları ve ÖSYM’nin Şef ve Şef Yardımcıları için yaptığı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan (Anadal/Yandal) uzmanları, bu iç yönergenin kabulünden sonra iki yıl içinde (Anadal/Yandal) Yeterlilik Kuruluna gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın bir defaya mahsus ve yeniden belgelendirme süreci başlayana dek geçerli olmak üzere Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belgelerin sınavsız verildiği belgede belirtilir

8.2-Yabancı bir ülkede Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan adaylar Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığı yeterlilik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

8.3-Bu yönerge Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra Yeterlilik Genel Kurul üyelerine sunulur ve o tarihten itibaren yürürlüğe girer.

8.4-İlk yeterlilik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yapılır. İlk sınav yapılmadan önce Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu` nun eğitim programı geliştirme ve standartları belirleme çalışmalarını tamamlamış olması ve sınavlara başlamak için “olumlu” görüş bildirmesi gerekir.

Geçici Madde 1.

1.a-İlk yeterlilik kurulu seçimlerinde, üniversitelerde profesör ve doçent statüsünde görev yapan uzmanlar ve eğitim hastanelerinde görev yapan şef ve şef yardımcıları oy verecek olan genel kurulu oluştururlar ve oy vermeye yetkilidirler. Bu geçici madde ilk yeterlilik kurulu seçimleri için geçerlidir.