Türk Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlık Dalı Yeterlilik Kurulu Yönergesi

TÜRK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK DALI YETERLİLİK KURULU YÖNERGESİ

GİRİŞ

Türkiye’de Kadın Hastalıkları ve Doğum  uzmanlık eğitimini düzenleyen  Türk Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı Yeterlilik Kurulu,  TJOD  yönetim kurulu  tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile kurulmuştur.

Yeterlilik kurulu, dernek yönetim  kurulu ile   eşgüdüm içerisinde çalışan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve eş yetkilendirme kuruludur.

Yeterlilik Kurulu çalışmaları yönetim kurulu kararı ile dernek bütçesinden finanse edilir.

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) –UDKK (Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu) ve UYEK (Ulusal Yeterlilik Komitesi) yönergeleri ile uyumlu olmalıdır. Yeterlilik Kurulu Dernek Yönetim Kurulunun seçeceği 11 kişiden oluşur.Dernek Yönetim Kurulundan 1 kişi bu seçilen 11 kişinin içinde yer alır. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yeterlilik kuruluna seçilecek üyeler aşağıdaki kriterlerden herhangi birine sahip olmalıdır;

 

 1. a) 15 yıl eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim kadrosunda çalışmış olmak
 2. b) 25 yıl uzman hekim olarak çalışmış olmak
 3. c) Doçent ya da profesor olmak

GENEL KONULAR  

1- Tanım:

  Türk Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Yeterlilik Kurulu Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ile eşgüdüm içerisinde, uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen,   yeterlilik sınavları aracılığıyla yeterlilik belgelendirmesi yapan, uzmanlık eğitimi veren birimler için, hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar oluşturan, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren,  eksikleri belirleyen,  giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerini eş yetkilendiren bir kuruluştur.

2- Amaçlar: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin ve Yeterlilik Kurulunun bu temel amaçlar doğrultusunda  hedefleri şunlardır;

2.1- Türkiye’de Kadın Hastalıkları ve Doğum  uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki “yeterliliğin”  ve eğitim birimleri eş yetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak.

2.2- Uzmanlık eğitimi süresi boyunca işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek müfredat ve uygulamalı eğitim için en az yapılması beklenenler) hazırlanmasını sağlamak.

2.3Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresi boyunca öğrenme sürecini değerlendirmek için ‘asistan  karnesi’ gibi eğitsel araçların  oluşturulmasını sağlamak.

2.4– Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından eş yetkilendirmek

2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliliklerini sınamak

2.6- Uzmanlık yeterlilik belgesi vermek

2.7– Eğiticileri ve uzmanlık öğrencilerin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımı özendirmek ve izlemek, yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak

2.8– Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal “yeterlilik belgelendirmesi” ve “eş yetkilendirme” standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak

2.9– Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniklerinin EBCOG (European Board College of Obstetrics and Gynecology) tarafından akreditasyonu için bu kliniklerle  işbirliği içerisinde olmak.

 1. Çalışma ilkeleri

3.1- Dernek yapısında- dernek  tüzüğüne uygun olarak- kurulur ve çalışır.

3.2- Dernek tarafından ve dernek bütçesinden finanse edilir.

3.3- Dernek genel kurulu, dernek yönetim kurulunu yeterlilik kurulunun kurulması, üyelerin seçilmesi, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler.

3.4-Yeterlilik kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde,  uzmanların yeterlilik belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının / birimlerinin / uzmanlık eğitimi programlarının eş yetkilendirmesidir.

3.5-Yeterlilik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini/iyileştirilmesini hedefler.

3.6- Yeterlilik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve eşyetkilendirme) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

KURUL ve KOMİSYONLAR

4- Kurulun Yapısı: Türk Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Yeterlilik Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur;

4.1– Genel Kurul

4.2– Yeterlilik Kurulu

4.3– Denetleme Kurulu

4.4– Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eş yetkilendirme Komisyonu)

4.5- Yeterlilik Sınav Komisyonu

4.1- Genel Kurul:  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin genel kurulunu oluşturan hekimler aynı zamanda Yeterlilik Kurulunun genel kurulunu oluşturur.

4.1.1- Genel Kurulun görevleri:

4.1.2- Yeterlilik Kurulunun ana karar organı Türk jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kuruludur.

4.1.3– Yeterlilik Kurulu çalışma raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu görüşmek.

4.1.4– Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşmek, karar almak ve dernek yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek.

4.2- Yeterlilik Kurulu: Dernek Yönetim Kurulunun seçeceği 11 kişiden oluşur. Dernek Yönetim Kurulundan 1 kişi bu seçilen 11 kişinin içinde yer alır. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yeterlilik kuruluna seçilecek üyeler aşağıdaki kriterlerden herhangi birine sahip olmalıdır;

 

 1. a) 15 yıl eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim kadrosunda çalışmış olmak
 2. b) 25 yıl uzman hekim olarak çalışmış olmak
 3. c) Doçent ya da profesor olmak

11 kişiden oluşan yeterlilik kurulu üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreter seçerek çalışmalarına başlar.

4.2.1- Yeterlilik Kurulu Görevleri: Yeterlilik sınav komisyonu ve eğitim kurumlarını ve programlarını değerlendirme komisyonunu aşağıda tanımlanacak şartlara uygun üyeleri dernek yönetim kuruluna teklif etmek.  Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği komisyonlar ile uyum içinde çalışmak.

4.2.2- Gerekli çalışmaları yürütebilmek için YK yılda en az 4 kez toplanır.

4.2.3- Yeterlilik Kurulu ve Komisyonların çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.4- Yeterlilik Kurulu  Dernek Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını değerlendirir.

4.2.5- Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

4.2.6– Yeterlilik ve eşyetkilendirme ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.7– Yeterlilik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve yıl başında duyurur.

4.2.8– Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.9- Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.10– Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için eşyetkilendirme yapar, belirlenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna ve TTB-UDKK-UYEK’e bilgi verir

4.2.11– Kadın Hastalıkları ve Doğum  uzmanlarını TTB-UDKK-UYEK ‘da ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.3- Denetleme Kurulu: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulunun seçeceği yeterlilik kuruluna girme yeterliliğine sahip 3 kişiden oluşur

4.3.1- Denetleme Kurulunun  Görevleri

4.3.2- Yeterlilik Kurulu icraatını ve kararlarını denetler .

4.3.3- Bu kurul 1. yıl için bir ara rapor ve dönem sonu ise kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Dernek Yönetim Kuruluna sunulur.

4.3.4- Alınan ve uygulanan kararların TJOD tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu denetler.

4.4- Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eş yetkilendirme Komisyonu)

Uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az  10 yıl aktif eğitici konumunda bulunan 9 üyeden oluşur. Bu 9 üyenin seçimi yukarıda belirtilen şartlara uyan eğitim kadrosunda çalışan öğretim görevlilerinden yeterlilik kurulunun önerisi ve TJOD Yönetim kurulunun seçimi ile yapılır. Bu üyelerin görevi dernek yönetim kulunun görev süresi ile birlikte sona erer .  Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardarda iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlilik Kurulu yeni üye ataması için Dernek yönetim kuruluna öneride bulunur.

4.4.1-Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eş yetkilendirme Komisyonu) Görevleri

4.4.2- Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/ iyileştirmek” olan Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum  Uzmanlık Eğitim Programı’ nı aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlilik Kuruluna önerilerde bulunur.

 1. eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış-) ve gerekçesi
 2. eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar,
  eğiticiler, komiteler gibi)

c.eğitim programının sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlilik ölçütleri gibi)

 1. eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, süreç değerlendirmesi, müfredat analizi gibi)

4.4.3- Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.4.4- Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

4.4.5- Asistan karneleri ve/ veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konusunda öneriler getirir ve standartları saptar. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve eşyetkilendirme raporunda belirtir. Asistan karneleri ve / veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirilir.

4.4.6- Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavları ile süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmeleri, asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerininin  düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlilik kuruluna bilgi verir.

4.4.7- Yeterlilik Kurulu’nda ve Genel Kurulda Onaylanmış Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum  Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; Eğitim veren  birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirme (akreditasyon) mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir,  eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim kurumlarının / birimlerinin eş yetkilendirilmesini sağlamak üzere YK’na aşağıdaki konuları içeren eş yetkilendirme raporu verir.

a.yeterlilik kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı  (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin-bilgi, beceri, tutum ve davranış-ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi)

 1. b. alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlilik ve uygunluğu,
 2. eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
 3. d. hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,
 4. eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)
 5. araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı

4.4.8- Gerektiği takdirde Yeterlilik Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

4.5- Yeterlilik Sınav komisyonu:

Uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az  5 yıl aktif eğitici konumunda bulunan 9 üyeden oluşur. Bu 9 üyenin seçimi yukarıda belirtilen şartlara uyan eğitim kadrosunda çalışan öğretim görevlilerinden yeterlilik kurulunun önerisi ve TJOD Yönetim kurulunun seçimi ile yapılır. Bu üyelerin görevi dernek yönetim kulunun görev süresi ile birlikte sona erer .  Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardarda iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlilik Kurulu yeni üye ataması için Dernek yönetim kuruluna öneride bulunur.

4.5.1- Yeterlilik Sınav Komisyonunun Görevleri:

 Yeterlilik Sınav Komisyonu görevlerini Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Yeterlilik Kurulu ile işbirliği içerisinde  yürütür.

4.5.2- Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir, YK ‘dan ve Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eş yetkilendirme Komisyonu) ‘dan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.5.3- Yeterlilik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini, sınav ortamlarını tespit ve organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.

4.5.4- Yeterlilik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum  uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için  aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak Yeterlilik sınavlarını yapılandırır ve  denetimini sağlar :

 • Sınavların Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi-beceri-tutum-davranış) ve ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamaya yönelik olmalıdır, sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır, konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır, bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir, gerek görülürse beceri sınavı ülke şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun yapılmalıdır.
 • Hazırlanan sınavların(yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün (yapılandırılmış) klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak
 • Her sınav için ayrı olmak üzere yeterlilik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir minimum başarı düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek
 • Sınavları, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek
 • Sınavdan sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir minimum başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlilik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlilik Kurulu aracılığıyla Yönetim Kuruluna iletmek.

4.5.5- Sözlü/uygulama (yapılacaksa)  (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlilik Kuruluna önerir .

4.5.6- Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

4.4.7- Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için içersinde  Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eş yetkilendirme Komisyonu)  ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar

4.4.8- Uygulanan her sınav için en az; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını, ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte YK’ na sunmak.

5-YETERLİLİK SINAVLARI

5.1- Eğitimini Tıpta Uzmanlık Kurulu ölçütlerine uygun olarak belgeleyen her Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı uzman yeterlilik sınavlarına katılma hakkına sahiptir.

5.2- Yapılacak sınavların yeri ve tarihi en geç 3 ay içerisinde belirlenir.

 

5.3- Yazılı Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava Kadın Hastalıkları ve Doğum  dalında uzmanlığını almış  kişiler katılabilir. Sınav sonuçları yalnızca  sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDKK-UYEK’na ve diğer ilgili kurumlara  kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.

Sınavı geçenler sınav komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda  ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınava girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve 3 ay öncesinden ilan edilir.

5.4- Sözlü/Uygulama Sınavı

Gerekli görüldüğünde uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuvar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şeklinde yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca  sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDKK-UYEK’na ve diğer ilgili kurumlara  kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.

5.5-Yeterliliğin Belgelendirilmesi

Yeterlilik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda ”Yeterlilik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır. Isteyen adaylar belgenin yenilenmesi için yeniden başvuruda bulunmalı ve daha bu belgeyi almamış kişiler kapsamında kabul edilirler.

5.6 Kliniklerin Akreditasyonu

Yeterlilik Kurulu Eğitim kurumları asgari standartlarını belirler. TJOD Yeterlilik Kuruluna akreditasyon için başvuran Üniversite  ve Eğitim Araştırma hastanelerine kadın hastalıkları ve doğum klinikleri, TJOD Yeterlilik Kurulunun belirlediği  asgari standartlara göre  eğitim kurumları ve programları  değerlendirme komisyonları tarafından   Türkiye standartlarına uygun kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı yetiştirdiklerinin belgelendirilmesi yapılır. Bu standartlar TTB-UDKK-UYEK ile uyumlu olmalıdır.  Bu belgelendirme maksimum 5 yıl süre ile geçerlidir.

6-ÖZEL DURUMLAR

6.1-Bu yönerge Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra TJOD Genel Kurul üyelerine sunulur ve Genel Kurulca kabul edilen tarihten itibaren yürürlüğe girer.

6.2-İlk yeterlilik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde yapılır.