TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ ( TJOD ) : KÜRTAJ RAPORU

TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ ( TJOD ) BASIN AÇIKLAMASI      

Son dönemde kamuoyunda tartışılan kürtaj konusunda , bilimsel verileri ve kürtajın yasaklanmasının kadın sağlığına olumsuz etkilerini bir kez daha kamuoyuna açıklıyoruz. Kürtaj konusunda  evet/hayır demeden önce bilimsel verileri tekrar değerlendirmenin yararına inanıyoruz.

 

KÜRTAJ ve Kadın Sağlığı                                     

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ nün hesaplamalarına göre, dünyada her yıl, 210 milyon civarında   gebelik meydana gelmekte, bunların yaklaşık 1/3’ü istenmeden oluşmaktadır. Dünyada meydana gelen gebeliklerin 46 milyonu isteyerek düşükle sonlanmaktadır. Yasaklamalar nedeni ile düşüklerin 19 milyonu güvenli olmayan koşullarda gerçekleşmektedir. Güvenli olmayan düşüklere bağlı olarak dünyada her sekiz dakikada bir kadın ölmektedir. Güvenli olmayan düşükler dünyadaki anne ölümlerinin %13’üne, her yıl 68 bin kadının ölümüne ve 5,3 milyon kadının hastalık ve sakatlığına neden olmaktadır (WHO-2007).

Ülkemizde 1950’li yıllardan başlayarak sağlıksız düşüklerin çok yaygın olarak yapılıyor olması ve bu durumun anne ölümlerindeki büyük payı ;sağlık politikalarının değiştirilmesindeki temel nedeni oluşturmuştur. Ne varki bu durumun tıp uzmanlarınca fark edilmesinden sonra,   politikalara yansıtılması,  verilen yoğun çabalara rağmen yaklaşık on yıl sürmüştür. Bu kaybedilen 10 yılda, yıllık düşük sayısının yılda  500 bin civarında, ölen anne sayısının ise, 10 bin civarında olduğu tahmin edilmiştir.

Türkiye’de anne ölümleri içinde düşüğün payı yalnızca %2’ dir. Dünyada düşüğün anne ölümleri içindeki payının %13 olduğu hatırlanacak olursa bu durumun Türkiye açısından bir başarı olarak değerlendirilmesi gerekir.

İsteyerek düşükler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadın sağlığında önemli bir sorun oluşturmakta; üreme çağındaki kadınların başlıca ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Türkiye örneği dahil pek çok ülkede, düşüğün yasa ile yasaklanması onun yapılmasını engelleyememektedir.
Romanya’da kürtajın yasaklandığı 1966 ile 1989 arasında 10.000 kadın sağlıksız koşullarda yapılan kürtaj sonucu ölmüş ve taklaşık 200.000 çocuk yetimhanelere bırakılmıştır. Kürtajın yasaklandığı ülkelerde , düşükler azalmamakta , tersine güvenli olmayan düşükler hızla yükselmektedir.
İsteyerek düşüklerin yasa dışı olarak yapılması durumunda, kadın sağlığında yaratacağı ciddi sonuçlar bilinen bilimsel gerçeklerdir. Anne sağlığı göstergelerinin gereği,1983 yılında, Türkiye’de 10 haftaya kadar olan isteyerek düşüklere yasal olarak izin verilmiş; aynı yasa ile aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılması da hedeflenerek, diğer bazı önlemler getirilmiştir.

Türkiye’de isteğe bağlı düşüğün yasalaştığı dönemin başlangıcında ,her dört gebelikten biri   istemli düşük ile sonuçlanırken, sadece yirmi yıl içinde bu sayı her on gebelikten bire düşümüştür.

TNSA -2008 verilerine göre , Türkiye’de İstemli Düşüklerin Özellikleri :

 40 yaş ve üzerindeki kadınların her üç gebeliğinden biri isteyerek  düşük ile sonlanmaktadır

 • Kürtaj oranı eğiitimsiz kadınlarda % 5.5 iken, lise mezunu kadınlarda %13’tür.

 

 • Kürtaj olan kadınların  sadece beşte biri  öncesinde modern bir gebeliği önleyici yöntemi kullanmaktadır
 • Kürtaj olan kadınların üçte ikisi sonrasında aile planlaması yöntemi kullanmaktadır

 

 • Kürtaj kararlarının yarısını eşler birlikte, dörtte bir evli kadının kendisi tarafından almaktadır.
 • Kürtajların  % 90’ı gebeliğin ilk iki ayı içerisinde gerçekleşmektedir.

 

 • Kürtajların  % 70’i özel sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir.
 • Türkiye’de isteyerek düşükler genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmamaktadır.

 

Kürtajın Yasallaşması  Öncesi /Sonrası  (1983-2008 TNSA)

Gösterge

1983

2008

İsteyerek Düşük hızı 0.76 0.29
Etkili AP Yöntem Kullanımı %20 %46
Anne Ölüm Hızı
(yüzbin canlı doğumda)
132 20
Doğumda Bekelenen Yaşam Süresi (Kadın) 57 71

 

Türkiye’de 10 haftaya kadar kürtajın serbest bırakılmasından bu yana,
ÖZETLE

 • Kürtajlar 3 kat azalmıştır.

 

 • Anne ölüm hızı 6 kat azalmıştır.
 • Modern Aile Planlaması Yöntem Kullanımı 2 kat artmıştır.

 

 • Kadınların Yaşam Süresi 14 yıl artmıştır.
 • Dünyada 8 anne ölümünden biri sağlıksız kürtajlardan oluşmakta iken, Türkiye’de ise sadece 50 anne ölümünden birinin nedeni sağlıksız kürtajdır.

 

 • 1950’li yıllarda anne ölümlerinin yaklaşık yarısı düşükler nedeni ile iken, bugun sadece anne ölümlerinin %2’si güvenli olmayan düşükler nedeni iledir
 • Güvenli olmayan düşüklere bağlı ölüm ve sakatlıklar sağlık gündeminden çıkmıştır.

 

 • Kürtajın Yasaklanması Anne Ölümlerini Ciddi Biçimde Artıracaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın 2005 yılında yayınlanan “Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı”nında düşüklerin azaltılması ile ilgili hedefler ortaya konulmuştur: Sağlık Bakanlığı düşüklere bağlı ölümleri 100 000 canlı doğumda 5’in altına indirmeyi,  isteyerek düşükleri 2013 yılında 100 gebelikten 5.7’ye yanı yarıyarıya düşürmeyi hedeflemiştir. Bakanlığımız starejik eylem planında bu hedeflere ulaşmak için düşük sonrası kontraseptif yöntem kullanımını arttırmak ve aile planlamasında karşılanmamış ihtiyacı azaltmak gerektiğini vurgulamıştır.

Kürtaj İhtiyacını Azaltmak Adına:

 • İlköğretimden başlayarak  yapılandırılmış bir cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularını yaş grubuna uygun olacak şekilde müfredatın parçası haline getirmek,

 

 • Gençlere yönelik cinsel sağlık , üreme sağlığı akran eğitim programlarını yaygınlaştırmak
 • Genç Dostu Sağlık Hizmeti Merkezlerini yaygınlaştırmak

 

 • İstenmeyen gebeliklerin tümünü oluşmadan önlemek
 • Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacını ortadan kaldırmak

 

 • Aile planlaması hizmetlerini birinci basamakta kaliteli , sürekli ve her düzeyde yaygın sunmak,
 • Aile planlaması hizmetleri ve malzemelerinin  tümünü genel sağlık sigortası kapsamına almak,

 

 • Kadının statüsünü güçlendirmek
 • Üreme sağlığında erkek katılımını güçlendirmek

 

 • Aile planlaması alanındaki yanlış toplumsal inanışların önüne geçmek
 • Topluma dayalı üreme sağlığı eğitimlerini ve duyarlılık yaratma çalışmalarını ilgili bakanlık ve kuruluşlar ve STK larla eşgüdüm içerisinde sürekli uygulamak

 

 • Ülkede insan haklarını dayalı, 1994 Kahire Nüfus ve Kalkınma Bildirgesinde güvence altına alınan eylem planlarını tümüyle hayata geçirmek

Gerekmektedir….

TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ ( TJOD )