Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Etik ve Hukuk Kurulu Yönergesi

Madde 5 E , Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Etik ve Hukuk Kurulu Yönergesi

 

Amaç:

A. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının  mesleklerinin gereklerini yerine getirirken uymaları istenen hekimlik meslek etiği kurallarının,  ülkemizde ve dünyadaki yasalar ve diğer yazılı, sözlü prensipleri dikkate alarak geçerli ve uygulanır olmasını sağlamak, yeni ihtiyaç duyulan ilkeleri oluşturmak, ülkemizde ve dünyada geçerli ilkeleri ve yeni kabul edilen ilkeleri inceleyerek TJOD etik  ilkeleri olarak ilan etmek üzere yönetim kuruluna sunmak.

 

B. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının; eğitim, sağlık hizmeti sunumu, meslektaşları ve diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerinde meslek onurunu, özlük haklarını korumak ve yüceltmek amacı ile ilgili yasalar ve prensipleri değerlendirmek, meslektaşlarına öğretmek, yeni yasa, düzenleme veya değişiklik ihtiyaçlarını belirleyip ilgili mercilerle görüşmek üzere yönetim kuruluna sunmak.

 

Bu amaçla;

  1. Kadın Hastalıkları ve  Doğum uzmanlığı eğitiminde meslek etiği kurallarının öğretilmesine çalışmak.
  2. Meslektaşlarımızın hukuki görevlerinin ve sorumluklarının asistanlık ve mezuniyet sonrası eğitimlerinde öğretilmesine çalışmak
  3. Mesleki faaliyetlerindeki kusurlar nedeniyle ortaya çıkması muhtemel davalar, tazminat  ve cezalar nedeniyle meslektaşlarımızın mağdur olmasını önleyecek tedbirleri geliştirmek. Bu amaçla hasta hakları ve hasta güvenliği konularında uzmanlığımızla ilgili noktaları incelemek, değerlendirmek ve uygulamalarda bu konuların dikkate alınmasına çalışmak.
  4. Meslektaşlarımızın mesleki faaliyetleri nedeniyle maruz kaldıkları davalarda gerek bilirkişilerin görüşlerini, gerek mahkeme süreci ve sonuçlarını takip ederek kanaatlerimizle çatışan, mesleki uygulamalara, dolayısıyla hekim ve hastalara zarar verecek noktalar üzerinde yasal tedbirler almaya çalışmak, gereğinde davalara müdahil olmak üzere TJOD Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.
  5. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığı uygulamaları ile ilgili yasal sorunlarda TJOD’nin yapacağı bilirkişiliklerde destek olmak
  6. Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı başta olmak üzere bu sigorta ile ilgili sorunlara çözüm aramak
  7. TJOD  Yönetim Kurulunun mesleğimizle ilgili etik ve yasal sorunlarda aradığı cevaplarla ilgili kurulumuza verdiği görevleri yerine getirmek.

 

Dayanak

Etik ve hukuk kurulu, TJOD tüzüğünün  Madde II’de  yazılan amaçlarını gerçekleştirmek üzere  madde V, E şıkkına göre oluşturulur.

 

Kuruluş ve görevleri

 

1. Kurul, TJOD Yönetim Kurulunun seçeceği 1(bir) yönetim kurulu üyesi başkanlığında , TJOD Yönetim Kurulunun ayrıca seçeceği 4(dört) asil, 2(iki) yedek Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanından 2 yıl için oluşur.

 

2.Yılda en az bir kez TJOD ana kongresi süresince, kongre yapılan yerde kurul başkanının daveti ile gündemli olarak  en az 3(üç) üye ile toplanır. Ayrıca TJOD Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı  görevlendirmesi ile veya Kurul Başkanı daveti ile en az 1(bir) hafta önceden haber verilerek gündemli olarak kurul başkanının belirleyeceği yer ve zamanda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

3. Kurul , çalışmaları ile ilgili görev dağılımını kendi içinde kararlaştırarak başkanın görevlendirmesi ve TJOD Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi ile yapar. İhtiyaç duyulduğunda diğer mesleklerden uzman kişiler toplantıya davet edilir veya dışarıdan görevlendirilir. Gerektiğinde dernek avukatından, hukuk bürolarından, hukuk fakültelerinden veya diğer  ilgili kişi ve kurumlardan görüş istenir, hizmet satın alınır.

 

4. Mazeretsiz olarak bir kez toplantıya gelmeyen üyenin üyeliği düşer ve yedek üye kurula dahil olur. Görevlerini mazeretsiz olarak zamanında bitiremeyen üyenin üyeliği kurul başkanının teklifi ve TJOD Yönetim Kurulunun kararı ile düşer.Yerine yedek üye veya yoksa yeni üye TJOD Yönetim Kurulunca seçilir.

 

5. Kurulun sekreterliğini TJOD üstlenir. Karar defteri ve kurul arşivi dernek sekreterliğinde muhafaza edilir. Kurulun toplantı ve amaçlarla ilgili giderleri TJOD tarafından karşılanır.   Acil durumlarda TJOD Yönetim Kurulu Başkanı oluru ile takiben Yönetim Kurulunda onaylanmak üzere harcama yapılabilir.

Kurulun görevleri , amaçlarda belirtilen konulardır. Bunların dışında Yönetim Kurulun verdiği , etik ve hukuk kurulunun da oy çokluğu ile kabul ettiği konularda da  çalışmalar yapar

 

6. Her şubemizden bir yönetim kurulu üyesi o şubenin etik ve hukuk konuları ile ilgili olur. Etik ve hukuk kurulu üyeleri bu yönetim kurulu üyeleri ile beraber her yıl ana kongremiz sırasında etik ve hukuk kurulu toplantısından önce toplanır. Bu toplantıda ana ihtiyaçlar, gelişmeler,beklentiler ve gelecek yıl planları yapılır.