TJOD’den Sağlık Bakanlığı’nın Muayenehaneleri Kapatma Girişimi ile İlgili Açıklama

Sevgili meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı”Kamuda hekimlerin tam gün çalışması” hakkında  valiliklere  genel bir yazı göndermiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararlarının uygulanması istenmiştir. Konu ile ilgili olarak TJOD Hukuk Bürosunun görüşleri aşağıdaki gibidir.

    1. Danıştay 5. Dairesi, SB’nın  “kamuda çalışan hekimlerin muayenehanelerini kapatması duyurusunun yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş , Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu anılan yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı kabul ederek bu kararı kaldırmıştır. Bunun üzerine SB gerekçeli karara dayanarak genel bir yazı ile muayenehanelerin kapatılmasını ima eden bir bildirimde bulunmuştur.. Bu durum SB’nın yorumu olup, hukuki temelden yoksundur. Kamu kuruluşlarında çalışan hekimlerin muayenehanelerinin kapatılması istendiği takdirde  o idari işlemin aleyhine idare mahkemesinde dava açılması ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin istenmesi gerekir. Muayenehanelerin hekimin kendi isteği ile kapanmaması, bu konuda herhangi bir metne imza atılmaması, mağduriyet oluştuktan sonra  dava açılması gerekmektedir.Alınacak bir yürütmeyi durdurma kararı emsal teşkil edecektir.

      Halen Danıştay 5. Dairede esas hakkındaki dava da devam etmektedir.. Bu daireden olumlu bir karar çıktığı takdirde idare buna uymak zorunluğundadır. O taktirde kamu kuruluşlarında çalışan Doktorların muayenehane açma olanakları doğmuş olacaktır.

 

  1. Üniversite’de çalışan öğretim üyeleri açısından ise, gerek Anayasa mahkemesinin tam gün yasasının iptali ve gerek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma ile ilgili kararları uyarınca üniversitede görev yapmakta bulunan öğretim üyesi hekimlerin muayehane açmalarına ve üniversitedeki mesailerinden sonra muayenehanelerine giderek mesleklerini icra etmelerine hukuken bir engel bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi kararları bu konuda açıktır. Bu durumda ancak Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olmamak kaydıyla, kanunla düzenleme yapılabilir. Aksine hareket edildiği takdirde bu eylem TCK. 257. maddesinde tarifini bulan görevi kötüye kullanma suçunu teşkil eder. Aynı zamanda idarenin böyle bir eylemi ile karşı karşıya kalan doktorun bu idari tasarrufun iptali için idare mahkemesine başvurarak hemen yürütmeyi durdurma isteğinde bulunması gerekir.Bu konuda hukuk büromuz meslektaşlarımıza her türlü yardımı yapacaktır. Bu konuda TTB’nin açıklamaları ve web sayfasında yer alan öneri ve dilekçeler son derece yol göstericidir.

Değerli meslektaşlarımız,

Görüldüğü gibi SB hukuken yapamadığı düzenlemeleri, ima, zorlama, ve baskıyla yapmaya çalışmaktadır.Bu durum yüzlerce davanın açılmasına neden olacak, ve SB’nın tazminat ödemesiyle sonuçlanacaktır. Hekimlerin SB’dan istediği sadece hukukun uygulanmasıdır.Kanunen yapamadığını, hukuku kendi isteği doğrultusunda yorumluyarak, hekimlere  baskı uygulayarak yapmaya çalışmak , devlet idaresinde olanların en son yapacağı şey olmalıdır. SB’nı konu üzerinde daha kapsamlı değerlendirmeye ve hekime yönelik tavrını değiştirmeye davet ediyoruz.

Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

TJOD