Şubelerin 2012 yılında tutacakları defterler hakkında

Sayın Şube Başkanları

30/10/2011 tarih ve 28100 sayılı resmi gazete ile Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TJOD derneği bilanço esasına göre defter tuttuğu için şubelerinde 2012 yılında tutacakları defterleri bilanço esasına göre tutmaları mecburiyeti getirilmiştir.

Bu nedenle 31/12/2011 tarihine kadar bütün şubelerin 2012 yılında kullanacakları defterlerini bilanço esasına göre tasdik ettirmeleri ve şubelerin  aşağıdaki defterleri tutmaları gerekmektedir

 Buna göre bütün şubeler,

1-Yevmiye defteri

2-Envanter defteri

3-Büyük defter (Defter-i Kebir)

Tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

 

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

Defter tutma esasları

Madde 31 – Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

(Ek fıkra:RG-30/10/2011-28100) Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.