Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

18 Şubat 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27850

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE

AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, birlikte kullanım ve işbirliğine karar verilen birimler ile bu birimlerde görev yapacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü ve Ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADNKS: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Birlikte kullanım: Bakanlık sağlık kurum ve kuruluşları ve/veya üniversiteye ait ilgili birimlerin kaynaklarının, sağlık hizmet sunumu, eğitim ve araştırma hizmetleri veya sair ortak gaye ve menfaatlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık ve ilgili üniversite arasında imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,

ç) Ek Ödeme Yönetmeliği: 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

d) İşbirliği: Bakanlık ve/veya üniversitelerin görev ve hizmetlerinin yapılması, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için tarafların eğitim, hizmet, teknik gibi alanlarda birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,

e) Sağlık tesisi/ilgili birim: Bu Yönetmelik kapsamında birlikte kullanıma geçirilen Bakanlığa ait sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerini, diş hekimliği fakültelerini, sağlıkla ilgili eğitim veren eğitim kurumlarını ve diğer sağlık birimlerini,

f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve Plânlama Usul ve Esasları ile Sağlık Tesislerinin İşletilmesi

Uygulama ve plânlama usul ve esasları

MADDE 5 – (1) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur.

a) ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 850.000’e kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca birisi tarafından verilebilir. Bu illerde Bakanlık ve üniversite tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliğine gider. Bu bent kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin yeni sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, Bakanlığın uygun görüşü ile Devlet Plânlama Teşkilatı tarafından birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama buna göre yapılır.

b) Bakanlıkça düzenlenmiş olan bölge sağlık hizmeti plânlamasına göre o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir.

c) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK’ ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilir. Protokolün süresi dört yıldan az olamaz. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle uzatılmış sayılır.

ç) İşbirliği ve birlikte kullanımda insan gücü ve diğer tüm kaynakların kullanımı vali ile rektör veya yetki verecekleri kişiler tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

d) Birlikte kullanım ile işletilen sağlık tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma merkezi olarak kabul edilir.

Eğitim hizmetleri

MADDE 6 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Bakanlık asistanları da dâhil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğundadır. Dekan, eğitim hizmetlerinin en verimli şekilde ve aksamadan yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(2) Dekan ve başhekim; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirleri almaya ve planlamalar yapmaya yetkilidir.

Sağlık tesislerinin işletilmesi

MADDE 7 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir.

(2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim bu hizmetlerin aksamadan ve en verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda dekanla işbirliği içinde çalışır.

(3) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilir. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi mümkün olmayanlar hariç olmak üzere, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır.

Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde, klinik ve laboratuvarlarda sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri ayrı sorumlular tarafından yürütülür. Klinik/laboratuvar eğitim sorumlusu ilgili anabilim dalı başkanıdır. Klinik/laboratuvar sağlık hizmeti sorumlusu ise varsa şef veya profesörler, yok ise diğer uzmanlar arasından başhekim tarafından bir yıllık sürelerle görevlendirilir. Eğitim hizmetleri sorumlusu aynı zamanda sağlık hizmetleri sorumlusu olarak da görevlendirilebilir.

(2) Klinik veya laboratuvar eğitim hizmeti sorumlusu, ilgili klinik veya laboratuvarın eğitim hizmetleri yönünden mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını ve insan gücünün yönetimini sağlar, eğitim hizmetinin işleyişini düzenler, diğer birimler ve idare ile olan ilişkileri sağlar.

(3) Klinik veya laboratuvar sağlık hizmeti sorumlusu, ilgili klinik veya laboratuvarın mevcut kaynaklarının sağlık hizmetleri yönünden müşterek ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar, hizmetin işleyişini düzenler, diğer birimler ve idare ile olan ilişkileri sağlar.

(4) Klinik veya laboratuvar eğitim ve sağlık hizmeti sorumluları işbirliği ve uyum içerisinde birlikte çalışır.

(5) Eğitim hizmetleri sorumlusu, öğretim elemanları ve eğitim sorumluları ile birlikte eğitim programlarını hazırlayarak tıp fakültesi dekanına sunar ve dekanlıkça onaylanan eğitim programının yürütülmesinden dekana karşı sorumludurlar.

(6) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri/ilgili birimlerde görev almış tüm hekimler, önemli ve acil vakalarda kendilerine yapılan davete icabet etmekle yükümlüdürler.

Mali hususlar

MADDE 9 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.

(2) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.

(3) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı gereğince Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı, Bakanlık merkez payı ve üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ayrılır. Bakanlık merkez ve bilimsel araştırma projeleri payları matrahın yarısı üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen kesintilerden sonra kalan tutarın %50’sini geçmemek üzere Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre görevli personele ek ödeme yapılır.

(5) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.

(6) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

(7) Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin geri ödeme kurumlarından alacakları pay, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenir.

(8) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

(9) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde eğitim klinikleri tam olarak işlerlik kazanıncaya kadar Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunmayan (gelir getirici faaliyetlerde bulunmayan) öğretim üyelerinin üçüncü basamak sağlık kurumlarında kadro-unvan katsayıları profesörler için 1.50, doçentler için 1.20 ve yardımcı doçentler için 1.00 olarak; aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (oo) bendi çerçevesinde ek ödeme dağıtılması durumunda ise söz konusu kadro-unvan katsayıları profesörler için 1.60, doçentler için 1.45 ve yardımcı doçentler için 1.30 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunan profesörler için klinik şefi kadro-unvan katsayısı, doçentler için ise klinik şef yardımcısı kadro-unvan katsayısı kullanılır.

İşbirliğine ait usul ve esaslar

MADDE 10 – (1) Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle işbirliği yapabilirler.

(2) İşbirliği; eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılabilir.

(3) Eğitim alanında yapılacak işbirliği lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsar.

(4) Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlarda doğrudan sağlık hizmeti üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilir.

(5) Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje çalışmaları yapılabilir.

(6) Eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılacak işbirliği için Bakanlık ve YÖK’ ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında protokol akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde uygulamaya geçilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin özlük işleri

MADDE 11 – (1) Sağlık tesisinde görev yapan personelin sicil, disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülür.

Faaliyette olan sağlık tesisleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce açılmış bulunan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi esasına uymayan eğitim hastanesi ve sağlık uygulama ve araştırma merkezleri mevcut haliyle faaliyetlerine devam ederler.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.