KAMUOYUNA DUYURU | 01.08.2018

Sayın Dr. M. Canan Karatay hakkında, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) adına, İstanbul Tabip Odası’na, gebelere uygulanan şeker yüklemesi tetkiki ile ilgili medyada yaygınlık gösteren açıklamaları ve meslek ilkelerine aykırı tutumu nedeniyle 5 Ocak 2015 tarihinde şikayette bulunulmuş, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunca, yapılan soruşturma sonunda, 06.10.2015 tarihinde, Dr. Canan Karatay’ın ” Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezasıyla Cezalandırılmasına” ve “Ceza Süresinin 15 Gün Olarak Belirlenmesine ” karar verilmişti.

İlgili, bu karara karşı TTB Yüksek Onur Kurulu’na itirazda bulunmuş, itirazının incelenerek reddolunması üzerine kararın iptali için yargı yolluna başvurmuştu. Disiplin cezasının iptali istemiyle Ankara 12. İdare Mahkemesinde açtığı iptal davasının yargılaması sonunda mahkemece, 21.04.2017 tarihinde davasının reddine karar verilmiş, bunun üzerine bu kararın kaldırılması istemiyle istinaf yoluna başvurmuştu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 12. İdari Dava Dairesi’nin 4 Ocak 2018 tarihli kararıyla, ilk derece mahkemesince verilen kararın hukuka uygun olduğuna, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığına ve Karatay’ın istinaf başvurusunun oy birliği ile kesin olarak reddedildiğine hükmolunmuştu. Kesinleşmiş karara rağmen yapmış olduğu temyiz başvurusu bu kez Danıştay 8. Dairesi 07.06.2018 tarihli ilamıyla reddedilmiş ve karar kesin olarak onanmış bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı anılan yargı kararı doğrultusunda işlem tesisine başlamıştır. Sayın Dr. Canan Karatay’ın, kamuoyunun meseleyi farklı şekilde algılamasına yol açacak şekilde basın açıklamalarında bulunması ve herhangi bir yanlış algı oluşmaması bakımından, tamamlanan yargılama süreci sonundaki bu gelişmenin ve ilamın kamuoyuyla paylaşılması zorunluluğu doğmuştur.

Saygılarımızla
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği