DANIŞTAY’DAN ÜNİVERSİTE HASTANELERİ’NİN SAĞLIK BAKANLIĞ’INA DEVRİNE DURDURMA KARARI

Tıp Fakültesi hastaneleri olan “sağlık uygulama ve araştırma merkezlerini” Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları haline getiren yönetsel ve mali işleyişinde Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kılan, “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” yürütmesi durduruldu.

Danıştay 10. ve 11. Dairelerinden oluşan müşterek kurul; Yönetmeliğin dayanağı olan 3359 Sayılı Yasanın Ek 9. Maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna, iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına ve Anayasa Mahkemesi’nce karar verilinceye kadar Yönetmelik maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ekte danıştay kararının metni mevcuttur.